Ieder kind een eerlijke kans

door samenwerking en te delen wat werkt

Kansen4Kinderen is een netwerk waarin meer dan tachtig scholen en twaalf gemeenten besloten hebben om van en aan elkaar te leren wat werkt bij het vergroten van kansen voor kinderen. Dat doen zij, omdat nog steeds voor een te grote groep kinderen geldt dat zij opgroeien in een context van laaggeletterdheid en armoede. Hierdoor worden problemen als leerachterstanden en een gebrekkige aansluiting op hoger onderwijs van generatie op generatie doorgegeven en hebben deze kinderen minder kans hun talent optimaal tot ontwikkeling te brengen.

Vier thema’s

Binnen het netwerk van Kansen4Kinderen zoeken we met elkaar naar hoe alle kinderen een eerlijke kans op talentontwikkeling kunnen krijgen. Er zijn daarbij vier thema’s zichtbaar geworden die scholen belangrijk vinden voor het vergroten van kansengelijkheid.

Samen4Kansen

Niet alleen de school, maar ook de thuissituatie is een belangrijke leeromgeving voor kinderen. Een goede afstemming tussen thuis en school (‘educatief partnerschap’) wordt misschien daarom wel door vrijwel alle scholen als speerpunt voor het vergroten van gelijke kansen genoemd.

Kansrijk beginnen

In de periode vóórdat kinderen naar school gaan wordt al een belangrijke basis gelegd voor hun ontwikkeling. Gezinnen waar sprake is van armoede, waar de Nederlandse taal niet gesproken wordt en/of de Nederlandse cultuur niet gekend wordt hebben in veel gevallen extra ondersteuning nodig om hun kinderen voor te bereiden op een eerlijke start in het basisonderwijs.

 

Kansrijk opgroeien

Het beoefenen van een sport, het samen met andere kinderen leren bespelen van een instrument, het volgen van dansles of het deelnemen aan een toneelgroepje is niet alleen belangrijk voor de maatschappelijke en culturele ontwikkeling van kinderen, maar helpt hen ook bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden.

Kansrijk kiezen

Voor veel kinderen in het basisonderwijs geldt dat zij op het moment dat gekozen moet worden voor vervolgonderwijs hier nog niet aan toe zijn. Voor een aantal van deze leerlingen (en hun thuissituatie) geldt daarnaast dat ze lang niet altijd een goed beeld hebben van het vervolgonderwijs. Het is om die reden belangrijk dat al vroeg wordt geïnvesteerd in het bekend en vertrouwd maken van (de mogelijkheden van) ook de hogere vormen van vervolgonderwijs.

Logo Regiodeal
K ansen4Kinderen is mede door de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg tot stand gekomen. Binnen deze deal werken verschillende partijen samen aan het verbeteren van de welvaart en het welzijn in de regio. De provincie Drenthe heeft besloten ook de andere gemeenten in Drenthe mee te laten profiteren van de resultaten uit het project. Door met hart voor de regio van elkaar te leren, het verschil te maken en vooral te doen.