Inspirerende voorbeelden

in de etalage

Samen4Kansen

De verbindende aanpak

Met gespreksvragen worden leerlingen ondersteund bij het zelfstandig voeren van gesprekken in conflictsituaties. De vragen hebben altijd betrekking op het heden, het verleden en op de toekomst: wat is er gebeurd? Wat dacht of wat voelde je toen? Hoe kunnen we verder en wat moet er nu gebeuren? Het leidt tot een toename van zelfvertrouwen onder de leerlingen en een verbetering van de sfeer. Ouders worden intensief betrokken. Tijdens de ouderavonden wordt gesproken over de waarde van de aanpak en de betekenis die het heeft voor de samenwerking tussen ouders en school. In het filmpje is de directeur van de Juliana van Stolbergschool in Hoogeveen in gesprek met een ouder over de waarde van de verbindende aanpak op deze school.

De Kansencoach

Binnen het deelthema ‘versterking van het gewone leven’ wordt het schoolteam versterkt met een professional die de taak van ‘kansencoach’ uitvoert. Hij of zij voegt toe op het thema educatief partnerschap. Ook en vooral als de samenwerking tussen ouders en school onder druk komt te staan. De kansencoach ondersteunt in de klas door nieuwe betekenis te geven aan wat zich afspeelt tussen leerlingen en tussen de leerkracht en een of meer van de leerlingen. De inhoud van de rol van kansencoach wordt tijdens de projectperiode van Kansen4Kinderen samen verder ontwikkeld én beschreven. Download hier een uitgebreide beschrijving van de rol van kansencoach.

Samenlevingsgerichte school

De Willem Alexanderschool heeft de ambitie om het concept van de samenlevingsgerichte school in het dorp Dalerpeel (gemeente Coevorden) verder tot ontwikkeling te brengen. De school wil nog meer een ontmoetingsplaats zijn waar ouders en dorpsgenoten elkaar én de leerkrachten van de school ontmoeten. Het kan bijvoorbeeld een plek zijn voor sport, spel en cultuur, er kan ondersteuning op huiswerk plaats vinden en voorlichting op opvoedvraagstukken.

De Samenlevingsgerichte school is een voorbeeld van hoe een school een centrale positie binnen een (dorps-)gemeenschap kan gaan vervullen. 

Kansrijk Beginnen

LOGO3000

Er zijn nog steeds te veel kinderen die achter blijven op school doordat ze in hun omgeving onvoldoende basiswoorden leren en hierdoor de directe aansluiting met het eerste onderwijs missen. LOGO 3000 ondersteunt deze kinderen in de belangrijkste fase van hun taalontwikkeling. De methode biedt materiaal om de woordenschat van jonge kinderen op een natuurlijke manier snel en speels uit te breiden. In een doorgaande lijn van de peuters naar de kleuters in groep 1 en 2. LOGO 3000 is een programma dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderbouwde uitgangspunten. Het programma LOGO 3000 wordt veel gebruikt in de gemeente Coevorden. De gemeente heeft actief ondersteund bij de invoering. De scholen zijn zonder uitzondering zeer positief over de effecten van het programma.

De Ouderkamer

De Ouderkamer is een initiatief van de Koningin Wilhelminaschool. In de Ouderkamer wordt LOGO 3000 gecombineerd met ‘Het EI van Columbus’. Kinderen en ouders krijgen dezelfde woordenschat aangeboden. Ouders leren de woorden een week voordat hun kinderen dat doen, ze leren zij hoe zij met hun kinderen die woorden kunnen oefenen en vergroten de eigen woordenschat. De Ouderkamer wordt vooralsnog voornamelijk gebruikt door allochtone ouders die hun kind actief willen ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal en de Nederlandse cultuur. De Ouderkamer is niet alleen een leerplek, maar ook een ontmoetingsplek waar ouders met overeenkomsten in hun situatie ervaringen kunnen uitwisselen.

Vroeg Erbij

Binnen Vroeg Erbij bundelen de professional uit de jeugdhulp, een jeugdverpleegkundige van de JGZ en pedagogisch medewerkers binnen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven hun krachten. De professionals voegen ‘on the job’ gespecialiseerde kennis en ervaring toe. Zo leren de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang hoe zij kinderen herkennen die extra ondersteuning nodig hebben én wat een effectieve manier is om thuis en op het dagverblijf deze kinderen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Er wordt gewerkt vanuit de contactprincipes en gebruik gemaakt van video-opnames.

Kansrijk Opgroeien

Cultuurmenu

Het cultuurmenu is een kunst- en cultuurprogramma voor leerlingen. De leerlingen maken kennis met alle kunstdisciplines.

Een school die gebruik maakt van dit cultuurmenu is De Marke in Gieten. Kinderen die deze school bezoeken maken kennis met professionele voorstellingen, museumbezoek en kunst-educatieve projecten in de disciplines beeldend, dans, muziek, literatuur, nieuwe media, of theater. Kunstdocenten verzorgen gedurende het schooljaar een aantal kunstlessen in de klas. De kinderen doen daarnaast mee aan erfgoedprojecten. Hierdoor maken kinderen niet alleen kennis met kunst, maar leren daarnaast over de geschiedenis van de eigen omgeving.

Koningsbergerschool

De Koningsbergerschool heeft ateliers, waarin leerlingen (groep 5 t/m 8) in drie periodes van zes weken samenwerken aan een project, kunstwerk, product, sport dat aansluit bij hun specifieke talent. Ze laten het eindproduct vervolgens op het podium zien. Binnen de ateliers kunnen kinderen kiezen uit tekenen, werken met klei of papier-maché, kleding ontwerpen, textiel, solderen, houtbewerken, elektriciteit, programmeren, computerkunde en tal van sporten. Vrijwilligers en ouders helpen de ateliers tot een succes te maken. De school heeft een eigen moestuin die bijgehouden wordt door de kinderen van groep zes en de opbrengst wordt weer gebruikt in de ateliers (‘koken en bakken’). De school werkt intensief samen met de cultuurkoepel Hardenberg en sportverenigingen in Bergentheim en de kerk.

Scholengroep Bijeen

Brede ontwikkeling is een speerpunt binnen de scholen van Bijeen in Hoogeveen. Zo wordt op de Apolloschool gewerkt met een continurooster van negen tot twee uur. Om twee uur starten naschoolse activiteiten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om dammen, toneel, breien en sporten. De activiteiten worden begeleid door vrijwilligers.Op OBS Vogelvlucht wordt ook op het punt van de brede ontwikkeling nauw samengewerkt met ouders. Een voorbeeld is een ouder die werkt als kunstschilder en de kinderen schilderles geeft.

De scholen zien de investeringen in brede ontwikkeling als een belangrijke impuls voor het ontwikkelen van de talenten van hun leerlingen, en ervaren tegelijkertijd ook effecten in vermindering van de werkdruk op het onderwijzend personeel.

Kansrijk Kiezen

Sterk Techniek Onderwijs

Een voorbeeld van hoe het VO zich kan presenteren binnen het primair onderwijs is de STO (Sterk Techniek Onderwijs). Het STO wil een doorlopende leerlijn op techniek vanuit primair onderwijs, naar voortgezet onderwijs en uiteindelijk naar mbo/hbo/wo. Doel van STO is leerlingen (maar zeker ook de ouders) een goed beeld geven van techniek en de toekomstmogelijkheden van werken in de techniek. Door kinderen te laten zien en ervaren hoe gevarieerd een toekomst in de techniek kan zijn, wordt beoogd hen tot een meer afgewogen keuze te laten komen voor wat betreft hun toekomstperspectief.

Juniorcollege

In de regio Klazienaveen volgen groep-acht-leerlingen van negen basisscholen een jaar lang één dagdeel per week les op het Esdal College. Op het rooster staan Engels of Duits, Sport en bewegen en Wetenschap & Techniek. Al vanaf de basisschoolworden groepen kinderen verplicht om (op eigen gelegenheid) de maandagmiddag op hetEsdalaanwezig te zijn. Aan ouders wordt uitgebreide voorlichting gegeven en er wordt met hen een inspanningsverklaring (“contract”) overeengekomen. Hierdoor wennen de leerlingen (en hun ouders) aan de gang naar het VO. Zowel ouders als leerlingen zijn enthousiast over het concept.