Hoe meer je ontdekt van de wereld

des te meer je ontdekt van jezelf

Geen enkel kind is hetzelfde. Juist in die verschillen tussen kinderen schuilen de talenten. Binnen het deelthema Kansrijk Opgroeien worden initiatieven verzameld die tot doel hebben om kinderen een zo breed mogelijk aantal ervaringen te geven, zodat zij dat talent ontdekken kunnen. Een compliment van de coach op het sportveld laat een kind ontdekken dat hij goed kan voetballen en het applaus van het publiek aan het einde van de toneelvoorstelling is een bouwsteen voor zelfvertrouwen. Maar als je nog nooit een muziekinstrument in handen hebt gehad, dan ontdek je nooit je talent voor muziek maken.

Beschikbaarheid en initiatief

Kansrijk Opgroeien is een mix van beschikbaarheid en initiatief. De mogelijkheden om ervaringen op te doen moeten er in de eerste plaats zijn. Maar daarna zijn er volwassenen nodig die deze mogelijkheden opmerken en zich willen inzetten om ze aan te bieden aan kinderen. Daar ligt een verantwoordelijkheid van ouders en ook de school kan hier veel in doen.

Beschikbaarheid

Een belangrijke reden waarom grote groepen kinderen niet deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten is gebrek aan financiële middelen binnen het gezin (waarbij een kleine eigen bijdrage al een grote drempel kan zijn) en afstand tot activiteiten (bibliotheek, sportverenigingen, etc.). Een inspirerend voorbeeld van hoe nieuwe ervaringen naar (alle) kinderen toegebracht kunnen worden is het Cultuurmenu. In de gemeente Aa en Hunze doen alle basisscholen hieraan mee.

Het Cultuurmenu is een kunst- en cultuurprogramma voor leerlingen uit het primair onderwijs (groep 1 tot en met 8). De leerlingen maken kennis met alle kunstdisciplines in het Cultuurmenu: beeldende kunst, dans, media, theater, muziek, erfgoed en literatuur. Het Cultuurmenu motiveert en stimuleert kinderen meer te leren over de wereld om hen heen. Ervaringsgericht leren is het uitgangspunt van de projecten.

ICO Kunstencentrum, Assen

Cultuurmenu

Een school die gebruik maakt van dit cultuurmenu is De Marke in Gieten. Kinderen die deze school bezoeken maken kennis met professionele voorstellingen, museumbezoek en kunst-educatieve projecten in de disciplines beeldend, dans, muziek, literatuur, nieuwe media, of theater. Kunstdocenten verzorgen gedurende het schooljaar een aantal kunstlessen in de klas. De kinderen doen daarnaast mee aan erfgoedprojecten. Hierdoor maken kinderen niet alleen kennis met kunst, maar leren daarnaast over de geschiedenis van de eigen omgeving.

Initiatief

Betekenisvolle ervaringen hoeven lang niet altijd veel geld te kosten. Het bouwen van een hut in het bos, het uit elkaar (en in elkaar zetten) van een kapotte boormachine, het leren bouwen van een website op een (oude) computer vormen allemaal betekenisvolle ervaringen, die geen van alle grote investeringen vragen. Er zijn scholen die een schooltuin hebben waar kinderen in werken, er wordt gesport, er zijn toneelvoorstellingen, techniekhoeken, bibliotheken, etc.

Koningsbergerschool

De Koningsbergerschool heeft ateliers, waarin leerlingen (groep 5 t/m 8) in drie periodes van zes weken samenwerken aan een project, kunstwerk, product, sport, etc. die aansluit bij hun specifieke talent. Ze laten het eindproduct vervolgens op het podium zien. Binnen de ateliers kunnen kinderen kiezen uit tekenen, werken met klei of papier-maché, kleding ontwerpen, textiel, solderen, houtbewerken, elektriciteit, programmeren, computerkunde, tal van sporten, etc. Vrijwilligers en ouders helpen de ateliers tot een succes te maken. De school heeft een eigen moestuin die bijgehouden wordt door de kinderen van groep zes en de opbrengst wordt weer gebruikt in de ateliers (‘koken en bakken’). De school werkt intensief samen met de cultuurkoepel Hardenberg, sportverenigingen in Bergentheim en de kerk.

Scholengroep Bijeen

Brede ontwikkeling is een speerpunt binnen de scholen van Bijeen in Hoogeveen, waarin de scholen zelf ook veel investeren. Zo wordt op de Apolloschool gewerkt met een continurooster van negen tot twee uur. Om twee uur start de mogelijkheid van naschoolse activiteiten. Het gaat daarbij om dammen, toneel, breien, sporten, etc. De activiteiten worden begeleid door vrijwilligers. Op OBS Vogelvlucht wordt op het punt van de brede ontwikkeling nauw samengewerkt met ouders. Een voorbeeld is een ouder die werkt als kunstschilder en de kinderen schilderles geeft.

De scholen zien de investeringen in brede ontwikkeling niet alleen als een belangrijke impuls voor het ontwikkelen van de talenten van hun leerlingen, maar ervaren ook effecten in vermindering van de werkdruk op het onderwijzend personeel.