de beste kans voor ieder kind

is een puzzel die we alleen samen kunnen leggen

Samenwerking

Kansen4Kinderen is een netwerk dat als doel heeft dat elk kind een eerlijke kans heeft om zijn potentieel tot ontwikkeling te brengen. De basis van Kansen4Kinderen ligt in de overtuiging dat er altijd iets is dat we hierbij aan en van elkaar kunnen leren. Leren aan en van elkaar gebeurt niet door over elkaar te praten, maar door elkaar te ontmoeten en mét elkaar in gesprek te zijn. Het gebeurt door nieuwsgierig te zijn naar de inbreng van de ander en door samen te werken aan oplossingen, omdat je weet dat dit de ontwikkeling van het kind ten goede komt. Dat geldt tussen scholen onderling, maar ook tussen school en ouders. Dat leidt niet alleen tot betere resultaten, maar ook tot meer plezier.

Educatief partnerschap

Samen hebben ouders en leerkrachten een grote verantwoordelijkheid in het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van kinderen. Een van de scholen verwoordt deze gedeelde verantwoordelijkheid als volgt:

“Ouders en school dragen samen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Regelmatige contacten tussen ouders en school en een actieve betrokkenheid van ouders bij schoolse aangelegenheden hebben een gunstige invloed op het schoolleven van de kinderen. Het werkt motiverend voor kinderen als ze zien dat hun ouders betrokken zijn bij school. Daarnaast kan regelmatig contact ervoor zorgen dat de samenwerking tussen school en ouders bij leerproblemen of problemen thuis wordt bevorderd. Het zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt school in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders”.

Uit het ondersteuningsplan van O.B.S. De Bascule in Emmen

Deze manier van samenwerken wordt ook wel educatief partnerschap genoemd. Uit onderzoek (van ondermeer Joyce Epstein en Mariëtte Lusse) blijkt dat betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kinderen een positieve invloed heeft op het leren en het welbevinden van kinderen en daarmee kansen van kinderen vergroot. Het bouwen aan samenwerking is een proces waarin door Epstein meerdere niveaus worden onderscheiden:

Opvoeding

Ouders helpen thuis een leerrijke omgeving te creëren voor het leren en het welzijn van het kind. Scholen helpen gezinnen beter te begrijpen.

Communicatie

Zorgen voor goede communicatie tussen school en ouders en vice versa met als doel de leerling optimaal uit te dagen en te ondersteunen.

Vrijwilligerswerk

Ervoor zorgen dat ouders op verschillende manieren in en rondom de school kunnen helpen en zo betrokken kunnen zijn bij het schoolse leven van hun kind.

Thuis Leren

Ouders helpen met informatie en ideeën voor de begeleiding van het leren van hun kind thuis.

Besluitvorming

Met ouders en leerlingen samenwerken bij beslissingen op schoolniveau.

Samen in de buurt

Een verbindende rol spelen bij de samenwerking met en wisselwerking tussen het bredere netwerk en ouders.

Het ‘van en aan elkaar leren’ wat werkt bij het versterken van educatief partnerschap is een centraal thema binnen Kansen4Kinderen. Juist om die reden is een kopgroep van negen scholen aan de slag gegaan met een eerste inventarisatie van best practices op dit thema en komt dit thema in alle andere thema’s en activiteiten binnen het project terug.

Versterking van het gewone leven

Het ontwikkelen van een goede samenwerking tussen school en thuis is al een uitdaging op zich, maar deze neemt alleen nog maar toe als leerlingen opvallend en/of zelfs storend gedrag ontwikkelen. Zulk gedrag staat nooit op zichzelf, maar ontwikkelt zich altijd in de context van school, gezin en buurt. Als die situaties ontstaan is het vrijwel altijd te laat om te starten met het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie tussen ouders en school en kan het een al bestaande samenwerkingsrelatie enorm onder druk zetten. Op dit soort momenten wordt nog te vaak  een uitweg gezocht richting gespecialiseerde vormen van onderwijs en/of jeugdhulp, terwijl dat lang niet altijd in het belang van de leerling is.

“Als meer dan vijftien procent van de leerlingen gespecialiseerde zorg nodig heeft, dan kan het antwoord niet zijn dat we extra gaan investeren in gespecialiseerde zorg, maar moeten we investeren in het gewone leven op school, thuis en in de buurt”. 

Een directeur uit het netwerk van Kansen4Kinderen

Aan meer dan zestig schoolteams binnen het netwerk van Kansen4Kinderen is de rol van een ‘kansencoach’ toegevoegd. De kansencoach voegt toe op de ontwikkeling van het educatief partnerschap en vervult ook een rol als de samenwerking rond de leerlingen spannender wordt. De meer dan dertig kansencoaches vormen een netwerk waarin ervaringen worden gedeeld (en verspreid over de scholen) en waarbinnen ook kennis kan worden toegevoegd door het organiseren van minisymposia, workshops en intervisiebijeenkomsten.

Door kennis en best practices te delen wil het netwerk van Kansen4Kinderen bijdragen aan de verbetering van de samenwerking tussen school en ouders. Op de etalagepagina staan een aantal voorbeelden van initiatieven uit het netwerk.